Top 10 Risks of Ignoring High Blood Pressure
Articles Blog

Top 10 Risks of Ignoring High Blood Pressure

August 30, 2019


ÐÏ à¡± á>þÿ O Q þÿÿÿ N ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á
b 𠿘 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€
˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€
˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ n o « ¬ q r » ¼
>ý¿pÁ 0 ÿ¿ € ý¿pÁ 0 ÿ¿ €
º Ä $ Ù ã . 7 ! Ž ˜ ê ô Ë>: : : : : : : : : ÿ@ € Ø Ø µè Ø Ø
´ 24 d Ù ò ` ð ðÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ
ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ Ç µ ÿÿ l I f y o u r d o c t o r h a s t o l d y o u t h a
t y o u h a v e h i g h b l o o d p r e s s u r e a n d y o u r e t e m p t e d t o
j u s t i g n o r e i t , b a d i d e a A n d r e w K r a l s U s e r A n d r e w K
r a l s U s e r þÿ à…ŸòùOh «‘ +’³Ù0 hW ˜ 8 D T p
| œ ¨
´ À È Ð Ø à ‘ p If your doctor has told you that you have high blood pressure and
youÕre tempted to just ignore it, bad idea Andrew Krals User Normal Andrew Krals User
2 Microsoft Word 11.5.6 @ 0 @ PÄë]™Ê @ j5 `™Ê h G €U þÿÿÿPICTUv d ÿ
ÿþ , , ä ö ¡ ò MSWD ä ö , Times
2 . ( Y w If yo ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )a u – ) r – ý Q ) – )
docto ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )o r – ) has – ý Q )O – )
told ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )N – ) yo ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )2 u – ) that – ý
Q )X – ) yo ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )2 u – ) have – ý
Q )k – ) hig ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )@ h – ) blo ÿÿ
– ÿþÿÀ ÿ® )M o – ) d – ý Q ) – ) pressure ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )¦ – )
and – ý Q )H – ) youÕr ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )m e – ) tempted
– ý Q )® – ) t ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) o – ) just ( “ w
ignore i ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )› t – ) , – ý Q )
– ) bad ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )H – )
ide ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )=a – ) . – ÿ€ \ )
– ÿÀ ® ( Ì w – *: Here are the to ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® (   p – )
ten risks – ý Q )´ – ) of ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )* – )
ign ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )@ o – ) ring – ý Q )Q – )
hig ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )@ h – ) bloo ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )f d – ) p ÿÿ – ÿþÿÀ
ÿ® )& r – ) essure: – )Š – ÿÀ ® ( @ w – *:
Risk Factor # ( z … 1) ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )* – ) )
ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) A – )# rtery – ý Q )_ – )
Damage ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )¦ . – ) ) ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )
A – )# rteries – ý Q )} – ) can ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )E – )
ha ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )/ r – ) den – ý Q )H – )
and ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )H – ) thicken – ý Q )“ – )
unde ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )a r – ) excessive – ý Q )Ë – ( ³ w pressure. – ÿÀ
® )³ ( í w – *: Risk Factor # ( ‘ … 2) ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ®
)* – ) ) Ane ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )` u – ) risms. )y
) A ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )1 n – ) aneurism – ý
Q )Ä – ) is ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )! – )
wh ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )=e – ) n – ý Q ) – )
an ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )/ – ) arter ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )\ y – ) in – ý
Q )4 – ) th ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )’ e – ) brai ÿÿ
– ÿþÿÀ ÿ® )[ n – ) balloons ( a w outwards. )Ä )
Aneurisms aren ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ( a Õ – ) t – ý Q ) – )
always ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )Š – ) a – ý Q ) – )
pro ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )C b – ) lem – ý Q )K – )
by ÿþ – ÿýÿ€ ÿ\ )2 ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) t – )
hemselves. )Ü ) What they can lead t ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ®
( a o – ) is ( š w very serious ( š w Ð ) a strok ÿÿ – ÿþÿÀ
ÿ® )” e – ) . – ÿ€ \ ) – ÿÀ ® ( Ô w – *:
Risk Factor # ( … 3) ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )* – ) ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )
– ) Stroke ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )ƒ . – ) ) ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )
A – )# stroke – ý Q )‡ – ) happens ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )£ – )
when – ý Q )l ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) a – )” clot – ý Q )K – )
impedes ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )¦ – ) bloo ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )Y d – ) flow to
– ý Q )œ – ) the ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )=b – )% rain ( H
w or w )[ hen a ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )x b – ) lood – ý Q )Y – )
vessel ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )y – ) in – ý Q )’ – )
the ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )=b – )% rain ruptures. ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ( H ï – ) Reducing your
bloo ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ( H – d – ) pressure – ý Q )³ – )
by ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )2 – ) as – ý Q )) – )
l ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) i – ) ttle – ý Q )@ – )
as ÿþ – ÿýÿ€ ÿ\ )) – ( w 5 ) – ) 6mmHg can lowe ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ( r – ) you
ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )X r – ) stroke – ý Q )‡ – )
risk ÿþ – ÿýÿ€ ÿ\ )K – ) factor – ý` £ )u – )
b ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) y – ) up – ý Q )? ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )
t – ) o – ý Q ) – )
40% ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )\ . – ) ) ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )
S – ) trokes – ý Q )z – ) are ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )=- )
ver ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )@ y – ) serious ( » w business )µ Ð ) theyÕre the thir
ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ( » } d – ) most – ý Q )n – )
commo ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )– n – ) cause – ý Q ){ – )
o ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) f – ) death – ý Q )y – )
in ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )’ – ) Western – ý Q )¦ – )
societies. – ÿ€ \ )¸ – ÿÀ ® ( õ w – *:
Risk Factor # ( / … 4) ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )* – ) )
He )G ar ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )’ t – ) attack ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )„ . – ) )
Wit ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )X h – ) you ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )X r – ) heart – ý Q )q
– ) w ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )$ o – ) rking – ý
Q )j – ) overtim ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )œ e – ) fightin
ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )“ g – ) hig ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )M h – ) blood ( h w pressure, it gets
bigge ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ( h , r – ) . ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )
– ) Thi ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )S s – ) increases – ý Q )Ã – )
your ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )\ – ) chances – ý Q ) – )
of ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )* – ) having – ý Q )ˆ – )
a ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) – ) hea ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )E r – ) t – ý Q
) – ) attack ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )w . – ) )
Hear ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )n t – ( ¢ w attack is the most commo ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ( ¢ w
n – ) cause – ý Q ){ – ) of ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )* – )
death – ý Q )l – ) i ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) n – ) the – ý Q
)J ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) W – ). est. – ÿÀ ® )D ( Ü w – *:
Risk Factor # ( … 5) ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )* – ) )
Congestive hear ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ( t – ) failur ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )z e – ) . ÿÿ
– ÿþÿÀ ÿ® ) – ) This h ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )Œ a – ) ppens
– ý Q )t – ) wh )=en your hear ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )û
t – ) becomes – ý Q )» – )
too ÿþ – ÿýÿ€ ÿ\ )@ – ( O w weak or stif ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )í f – ) to – ý
Q )4 – ) w ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )$ o – ) rk – ý Q
)* – ) e ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) f – ) ficiently ÿÿ
– ÿþÿÀ ÿ® )§ . – ) ) By ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )T l – )
owering – ý Q )¤ – ) yo ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )2 u – ) r – ý Q
) – ) blood ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )r p – )% ressure
– ý Q ) – ) by ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )2 – )
as – ý Q )) – ) littl ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )F e – ) as – ý
Q )6 – ) 5 ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) – – ( ‰ w 6mmHg
you can decrease you ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ( ‰ Õ r – ) risk – ý Q )X – )
o ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) f – ) hear ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )c t – )
failur ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )z e – ) by – ý Q )? – )
as ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )) – ) much – ý Q )o – )
as ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )) – ) 15 )2 – ) 2 ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) 0 – ) %. – ÿ€
\ )7 – ÿÀ ® ( Ã w – *9 Risk Factor # ( ü … 6) ÿÿ – ÿþÿÀ
ÿ® )* – ) ) Blindness. ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )Þ – ) Th
ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )E e – ) extra – ý Q )q – )
pressure ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )¦ – ) o ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) n – ) the – ý Q
)J – ) tin ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )5 y – ) blood – ý
Q ) – ) vessels ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )Œ – )
in – ý Q )’ – ) ou ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )2 r – ) ey )w pressure )³*can be associated with high insulin levels
ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® (>f , – ) fat – ý Q )B – )
accumulation ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® (>Î a – )” round – ý Q )u – )
th ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )’ e – ) waist – ý Q )v – )
and ÿþ – ÿýÿ€ ÿ\ )H – ( x w good/bad cholesterol imbalances. – ÿÀ ® ( x ( ± w
– *: Risk Factor # ( ë … 9) ÿÿ – ÿþÿÀ
ÿ® )* – ) ) Mental ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )š – ) Problems
ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )½ . – ) ) Hig ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )X h – ) blood – ý
Q ) ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) pr – )( essure – ý Q )| – )
has ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )B – ) been – ý Q )^ – )
a – ý Q ) s – ) sociated ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )£ – )
with: )g ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) – (
% w-confusion, headache, convulsions, and dementi ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® (
% ‘ a – ) . ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® ) – ) ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )
I – ) t – ý Q ) – ) can ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )E – )
even – ý Q )^ – ) affec ÿÿ – ÿþÿÀ ÿ® )d t – )
ev )? @ A B C D E þÿÿÿG H I J K L M þÿÿÿýÿÿÿP þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR
o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F €ž i%™Ê R € 1 T a b l e ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ
W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿÿÿÿÿ $” S u m m a r y I n f o r m a t i o n ( ÿÿÿÿ
˜W D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ F
C o m p O b j ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ X ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
þÿ ÿÿÿÿ À F Microsoft Word Document þÿÿÿNB6W Word.Document.8

Only registered users can comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *